Sinds enkele jaren zijn we aan de slag met het programma De Vreedzame School. Dit programma bestaat uit een lessenserie voor alle groepen en is gericht op sociale integratie en actief burgerschap. We besteden aandacht aan milieu, verschillen tussen mensen, sociale redzaamheid en maatschappelijke verhoudingen. De Vreedzame School is een filosofie die verder gaat dan alleen de (wekelijkse) lessen en beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Op deze manier kan een positief schoolklimaat ontstaan–een voorwaarde om goed te kunnen leren.

Meer informatie op www.vreedzameschool.nl