Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Onze school richt zich op het geven van een brede basisondersteuning.

De Heerd heeft als grondhouding dat "ieder kind welkom is, tenzij...". De Heerd is trots op haar reputatie als het gaat om het zien van mogelijkheden en het hierbij aan kunnen sluiten, bijvoorbeeld door het bieden van individuele begeleiding en aangepaste ontwikkelingslijnen. Inhoudelijk kan de school hierin veel betekenen en daarmee voorzien in de behoefte om zoveel mogelijk kinderen in Leusden naar school te laten gaan, met oog op een passende aansluiting op het vervolgonderwijs. De Heerd wil bekend staan als een school die oog heeft voor alle kinderen, al dan niet met een specifieke onderwijsvraag.

De Heerd wil kinderen met een grote diversiteit aan onderwijs- en zorgvragen blijven ontvangen, mits alle kinderen de aandacht kunnen krijgen die nodig is om lerend te blijven en de onderwijskwaliteit (hogere opbrengsten) kan worden gerealiseerd. De school kan bogen op jarenlange ervaring met uiteenlopende onderwijsbehoeften en wil zich hierin blijven ontwikkelen en excelleren.

In school is expertise en materiaal voorhanden om te voorzien in specifieke onderwijsbehoeften op gebied van ASS, ADHD/ADD/etc., dyslexie, Down-syndroom, NT2 en lage intelligentie. Expertise op gebied van motorische problematiek en spraakstoornissen wordt momenteel ontwikkeld, evenals expertise op gebied van hoogbegaafdheid, executieve functies en breinkennis (meervoudige intelligentie). Daarmee heeft De Heerd een breed zorgprofiel, dat nog verder in de breedte (en diepte) ontwikkeld wordt.

Op deze manier wil De Heerd ook kinderen die op andere scholen om wat voor reden dan ook zijn ‘vastgelopen’ de gelegenheid bieden om in te stromen en weer perspectief te krijgen, iets waarin de school de afgelopen jaren een zorgvuldige reputatie in heeft opgebouwd. De Heerd verwacht hiermee ook een redelijk stabiel leerlingenaantal te kunnen handhaven, ondanks de krimpende kindaantallen in de regio.