V a c a t u r e

 

Intern begeleider

klik hier voor de volledige vacature

De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider (Claudia Zoutewelle) heeft een coördinerende taak. De intern begeleider heeft bij ons op school de taak om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van passend onderwijs en coördineert de extra zorg en/of ondersteuning aan leerlingen. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben. Ze stuurt de groepsondersteuners aan en heeft nauw overleg met de special teacher (Mary Beijer), die kinderen begeleidt die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. Ouders worden in dit proces altijd betrokken, omdat we geloven dat een goede samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind zorgt voor beter onderwijs.

Daarnaast onderhoudt de intern begeleider contacten met externe begeleiders en verzorgt ze het onderwijsmateriaal. Op deze manier zijn wij tot nu toe bijna altijd in staat geweest kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte tot en met het einde van groep 8 te begeleiden. De Heerd heeft hiermee ook een goede bekendheid opgebouwd in -en zelfs buiten- Leusden. In enkele gevallen is het passender om een kind de kans te geven op een andere school onderwijs te laten volgen. Overwegingen daarbij zijn: “Voelt het kind zich nog prettig op school en dragen we bij aan zijn ontwikkeling?”, “Kan het team de zorg en begeleiding die nodig is nog bieden?” en “Gaat de begeleiding niet ten koste van de andere kinderen in de groep?”

Per schooljaar 2015-2016 is de interne begeleiding uitgebreid met een nieuwe functie: coach/co-teacher. De coach/co-teacher (Jorieke Troost) richt zich op de praktische uitvoering van de zorgstructuur in de groep en ondersteunt en coacht (nieuwe) leerkrachten bij zaken als effectieve instructie, omgaan met verschillen, klassenmanagement en planmatig werken en administreren. Samen met de intern begeleider en special teacher vormt zij het ondersteuningsteam.