De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. De intern begeleider heeft bij ons op school de taak om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van passend onderwijs en coördineert de extra zorg en/of ondersteuning aan leerlingen. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben. 

Daarnaast onderhoudt de intern begeleider contacten met externe begeleiders en verzorgt ze het onderwijsmateriaal. Op deze manier zijn wij tot nu toe bijna altijd in staat geweest kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte tot en met het einde van groep 8 te begeleiden. De Heerd heeft hiermee ook een goede bekendheid opgebouwd in -en zelfs buiten- Leusden. In enkele gevallen is het passender om een kind de kans te geven op een andere school onderwijs te laten volgen. Overwegingen daarbij zijn: “Voelt het kind zich nog prettig op school en dragen we bij aan zijn ontwikkeling?”, “Kan het team de zorg en begeleiding die nodig is nog bieden?” en “Gaat de begeleiding niet ten koste van de andere kinderen in de groep?”