Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat 'op maat': leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook.

In alle groepen maken we gebruik van dag- en/of weektaken. Onder een taak verstaan we: 'Een onderdeel van de leerstof, dat een kind relatief onafhankelijk van de leerkracht en eventueel samen met andere kinderen, binnen een bepaalde tijd moet kunnen verwerken'. Het werken met dag- en weektaken heeft een pedagogisch doel: het ontwikkelen van zelfstandigheid. Per dag zijn er bepaalde taken te maken. Voor de kinderen is duidelijk wat af moet en wat extra is. De taken staan op een overzicht. De leerkracht geeft op vaste -met de kinderen afgesproken- momenten instructie over bepaalde taken. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk en heeft de leerkracht gelegenheid om aan een andere groep instructie te geven of om de kinderen die aan het werk zijn te begeleiden. Ook het geven van verlengde instructie valt hieronder. Leerlingen leren niet alleen effectief te werken, het heeft het ook een positieve invloed op de motivatie van de leerlingen; ze krijgen een takenpakket dat afgestemd is op hun behoeften en capaciteit en waarbinnen ze zelf keuzes kunnen maken. Het leren zelfstandig werken begint al in groep 1-2 en wordt in de jaren daarna verder opgebouwd. Kinderen die dit lastig vinden, worden hierbij begeleid. Dit kan door extra aandacht van de leerkracht en/of door intensievere begeleiding van bijvoorbeeld de intern begeleider. Het werken met dag- en weektaken stelt ons in staat om de leerstof zo aan te bieden dat aan de diverse onderwijsbehoeften van de kinderen kan worden voldaan.