De Heerd staat bekend als een school met een uitstekend pedagogisch klimaat, waar aandacht en waardering is voor de eigenheid van kinderen. De Heerd biedt rust en structuur, wat het geven van onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende onderwijs- en zorgvragen ten goede komt. De sfeer, de sociale omgang en de respectvolle interactie worden vaak genoemd als sterke punten van De Heerd.

Betrokkenheid van ouders bij diverse schoolactiviteiten geeft een gevoel van saamhorigheid en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Als de eerste bel om tien voor half negen gaat, kunnen in alle groepen de ouders met hun kinderen mee het lokaal in en is er gelegenheid tot het maken van een praatje met de leerkracht. Om half negen gaat de tweede bel en begint de les. Ouders worden dan vriendelijk verzocht het lokaal te verlaten. Deelname van ouders aan bijvoorbeeld creatieve lessen, lidmaatschap van medezeggenschapsraad (MR) of oudercommissie (OO) of hulp bij (eenmalige) activiteiten worden erg op prijs gesteld. 

Tenslotte streven we op De Heerd naar een cultuur waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een veilige en vreedzame school. Pesten wordt niet getolereerd. De Heerd heeft een respectprotocol. Ook vinden we zorg voor de omgeving belangrijk, wat tot uiting komt in bijvoorbeeld het groene schoolplein, of het belang van een opgeruimde school.