Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over (inval)leerkrachten, schoonmaakwerkzaamheden, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school, enz. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en/of de schoolleiding aan te spreken. We vinden namelijk dat de school te allen tijde een veilige plaats moet zijn voor leerlingen, ouders en leraren.

Preventief beleid
Het bestuur staat een proactief en preventief beleid voor op haar scholen als het gaat om het voorkomen van machtsmisbruik en het naar tevredenheid afhandelen van klachten voor de betrokkenen. Het bestuur wil met een goede uitwerking van de klachtenregeling bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat op haar scholen en hiermee voldoen aan haar wettelijke verplichting betreffende de klachtenregeling. Het betreft de formele klachten op het gebied van: (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, onheuse bejegening, inbreuk op de privacy, didactische aanpak, pedagogische aanpak en organisatorische aanpak.

Interne contactpersoon
Heeft u een klacht, dan kunt u in eerste instantie een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon. Op iedere school is minimaal één interne contactpersoon aanwezig. De contactpersoon is er voor u. Zij luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Zij maakt met u een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag. De interne contactpersoon bij ons op school is Irene Haarmans. De taken van de interne contactpersoon zijn:

a. De belangen behartigen van de klager of de aangeklaagde. Ook hier geldt net als bij de externe vertrouwenscontactpersonen dat een collega interne vertrouwenscontactpersoon van een andere school of locatie de belangen kan behartigen van de aangeklaagde, als deze laatste daar prijs op stelt. b. De eerste opvang verzorgen wanneer er een klacht wordt ingebracht.
c. Verwijzen naar de externe vertrouwenscontactpersonen.
d. Meldplicht naar het bestuur wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie.
e. Informatie en voorlichting geven.
f. Initiatieven nemen in preventieactiviteiten en deze in- en doorvoeren. Dit in overleg met de externe vertrouwenscontactpersonen en de directie. Evaluatie van deze activiteiten.
g. Overleggen met collegae, directie, ouders, externe vertrouwenscontactpersonen en derden. (Met inachtneming van geheimhoudingsregels).
h. Bemiddelen (behalve in het geval van seksuele intimidatie waarbij de klacht gericht is op een collega; in dat geval wordt er gemeld bij het bestuur en wordt een externe vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld. Het bestuur meldt bij de vertrouwensinspecteur en overlegt over de bestuurlijke noodzakelijke maatregelen en het wel/geen doen van aangifte bij justitie/politie).
i. Het doen van hoor en wederhoor als dat geëigend is (niet in gevallen van seksuele intimidatie).
j. Verwijzen naar hulpverlenende instanties.
k. Zitting nemen in een crisisteam wanneer dit aan de orde is om de belangen van de klager, dan wel aangeklaagde te bewaken en te behartigen.
 l. Het bijhouden van een logboek waarin de activiteiten worden vermeld die voortkomen uit de taak van de interne contactpersoon.

Externe contactpersonen
Wanneer u vindt dat de klacht onzorgvuldig wordt behandeld, dan kunt u met uw klacht bij het schoolbestuur terecht. Uw aanspreekpersoon is het bovenschools management. Het bestuur heeft twee externe contactpersonen aangesteld. De externe contactpersonen van het bestuur zijn Harry Kelderman en Marla van Berge Henegouwen-de Jonge (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) van onderwijsbureau CED-groep (010-4071599).

CED-Groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Tel.: 010-4071599
E-mailadres voor externe vertrouwenspersoon-zaken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam

Landelijke klachtencommissie
Mocht dit uiteindelijk ook niet tot het door u gewenste resultaat leiden, dan kunt u naar de landelijke klachtencommissie stappen waar de vereniging zich bij aangesloten heeft. Het adres:

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD te Utrecht
tel.: 030-2809590
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwensinspecteur
De onderwijsinspectie heeft een speciaal meldpunt voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is bereikbaar via 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Meldcode
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur. Meer informatie is te verkrijgen bij Stichting Voila.