Een school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Naast de wettelijke verplichting vinden wij het ook een meerwaarde om met ouders samen te werken omtrent de visie en inhoud van onze school. De MR heeft een aantal bevoegdheden en taken binnen de school. Op verschillende gebieden hebben zij instemmings- of adviesrecht over zaken binnen de school en betreffende het bestuur. De invloed van ouders op het onderwijs gaat hoofdzakelijk via de oudergeleding in de MR. De MR bestaat uit minimaal 4 leden; te weten twee teamleden en twee ouders. Deze leden worden voor twee jaar gekozen in de MR. Alle ouders worden om de drie jaar uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan posities worden er officiële verkiezingen gehouden. Alle ouders hebben in die situatie stemrecht. De medezeggenschapsraad van De Heerd.

 
Oudergeleding
Tom de Boer
Cayanda Gauw (voorzitter)
 
Teamgeleding 
vacature (De Heerd)
Sasja Vennekens + Sanne Hendriksen afwisselend (Taalschool Voila)

Via een rubriek in het Inform(H)eerdje houdt de MR u op de hoogte.